Zebrania i głosowanie właścicieli lokali w warunkach Wspólnoty Mieszkaniowej

Prawo, orzecznictwo, wskazówki

  • 24 lutego 2023 r. 
  • godz 9:00 – 13:30
  • ON-LINE

Zapraszamy na szkolenie:

  • Właścicieli i zarządców lokali,
  • osoby związane zawodowo i zainteresowane tematyką.

Program szczegółowy wykładu ON-LINE

1.Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa według orzeczeń SN

2.Zorganizowanie zarządu według ustawy o własności lokali. Prawo, orzecznictwo.

2.1.Zorganizowanie zarządu w dużej wspólnocie

2.2.Zarząd wspólnoty w małej wspólnocie

2.3.Zarząd wspólnoty tzw. powierzony – art. 18 ust. 1 u.w.l.

2.4.Zarząd po wyjściu spod zarządu „jak powierzonego” spółdzielni mieszkaniowej

3.Obowiązki i uprawnienia zarządu ustawowego i zarządu zleconego. Prawo, orzecznictwo.

3.1.Jak rozumieć przepisy art. 21 u.w.l. i art. 22 ust.1 u.w.l.?

3.2.Czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd; czy ten podział ma zastosowanie do uprawnień firmy usługowej [art. 18 ust. 1 u.w.l.]?

3.3. Jakie sprawy wymagają podjęcia uchwał przez właścicieli lokali?

4.Rodzaje i terminy zebrań właścicieli lokali [podstawa, zasady, terminy].

4.1.Terminy zebrań obowiązkowych i nieobowiązkowych.

4.2.Obligatoryjne zebrania coroczne i jego przedmiot i czy można usprawiedliwić niezwołanie zebrania właścicieli lokali

4.3.Zebrania fakultatywne według woli zarządu lub z wniosku właścicieli

4.4.Czy w odniesieniu do tzw. małych wspólnot obowiązują przepisy  u.w.l., w tym dot. zebrań?

5.Zasady organizacji zebrań ogółu właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych dużych. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

5.1.Przygotowanie do zebrania, przedmiot zebrania i kto ma uczestniczyć; lista właścicieli tzw. rejestr właścicieli; czy jest aktualny?

5.2.Jak prawidłowo zorganizować zebranie właścicieli lokali według u.w.l.?

5.3.Podmiot zwołujący zebranie – zarząd wspólnoty

5.4.Czy zwołać na zebranie spadkobierców właścicieli?

5.5.Termin i treść zawiadomienia o zebraniu

6.Pierwsze procedury na zwołanym zebraniu. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

6.1.Prowadzący zebranie a inne osoby obsługujące, protokół z zebrania i inne dokumenty

6.2.Lista właścicieli i ich identyfikacja; identyfikacja pełnomocników właścicieli [forma, treść, ważność pełnomocnictwa].

6.3.Porządek zebrania; czy ustalony w zawiadomieniu o  zebraniu porządek zebrania można zmienić i kiedy.

6.4.Skutki wadliwego zwoływania na zebranie i wadliwej listy

7.Podstawa prawna podejmowania uchwał w różnych trybach

7.1.Co to jest złożenie „głosu” w rozumieniu przepisów i orzecznictwa?

7.2.Tryby glosowania, w tym tryb głosowania „jeden na jeden”

7.3.Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych? 7.4.Jak się glosuje, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności łącznej?

8.Metodyka głosowania – organizacja głosowania indywidualnie obiegiem – regulaminy

8.1.Zasada ogólna zbierania głosów, kto i kiedy je zbiera i czy ustalił jak?

8.2.Głosowanie na kartach do głosowania a regulamin

8.3.Głosowanie elektroniczne

8.4.Jak i kiedy liczyć glosy, kto je liczy, kiedy koniec terminu głosowania?

8.5.Powiadomienie właścicieli o treści podjętych uchwał; kiedy powiadomić

9.Prawo właściciela do zaskarżenia uchwały, jakie zarzuty może podnosić właściciel lokalu oraz w jakim terminie. Czy zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

10.Kiedy uchwała właścicieli lokali jest niezgodna z prawem, kiedy jest sprzeczna, kiedy jest prawnie bezskuteczna? Kiedy procedowane uchwały nie istnieją?

11.Co zrobić, gdy sprawozdania finansowe z lat poprzednich nie zostały przyjęte ani ich nie  zatwierdzono [ nie było uchwał właścicieli]?

Cena szkolenia:

320 zł. – netto

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 160 zł. netto

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – Zebrania oraz imię i nazwisko uczestnika/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: ON-LINE

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl

Wykładowca:

Mgr Eugenia Śleszyńska, autor wielu książek, w tym najnowszej Wydawnictwa Prawniczego Wolters Kluwer