Prowadzenie książek obiektu budowlanego

Nowe zasady KOB od dnia 1 stycznia 2023 r.

  • 9 marca 2023 r. 
  • godz 9:00 – 13:30
  • ON-LINE

Zapisz się on-line

Zapraszamy na szkolenie:

  • Właścicieli i zarządców lokali,
  • osoby związane zawodowo i zainteresowane tematyką.

Program szczegółowy:

1.Rewolucyjne zmiany przepisów Prawa budowlanego i innych ustaw, w tym tych które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

1.1.Omówienie nowych przepisów dot. e- Budownictwa

1.2.Omówienie przepisów dot. prowadzenia dziennika budowy, w tym EDB

1.3.Omówienie przepisów dot. prowadzenia książki KOB, w tym EKOB

2.Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych po zmianach Prawa budowlanego oraz wpisy ich wyników do KOB. Nowe obowiązki osób przeprowadzających kontrolę [art. 62 pr. bud.]. Komentarz do zmian.

3.Przeglądy techniczne urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów i ich wpisy do KOB – po zmianie dwóch ustaw.

3.1.Przeglądy techniczne i konserwacja systemu ochrony przeciwpożarowej według instrukcji producenta – zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej
3.2.Nowe obowiązki dot. wpisu przeglądów technicznych i konserwacji ww. systemu do KOB, papierowej lub elektronicznej.

4.Prowadzenie papierowej KOB – przy uwzględnieniu nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2023 r.

4.1.Przegląd zaleceń organów do prowadzenia dotychczasowych KOB

4.2.Papierowa KOB po zmianie ustawy oraz przy uwzględnieniu nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia KOB

4.3.Okres przejściowy dla prowadzenia dotychczasowych KOB w formie papierowej

  1. Prowadzenie elektronicznej KOB w systemie cyfrowym – według nowych przepisów Prawa budowlanego i nowego rozporządzenia – wskazówki metodyczne

6.1.Zasady zakładania i wpisów do c-KOB według znowelizowanej ustawy

6.2.Zasady dokonywania wpisów do c-KOB przez osobę prowadzącą; podstawa prawna prowadzenia książki i obowiązki tej osoby – według znowelizowanej ustawy

6.3.Zasady dokonywania wpisów przez osobę przeprowadzającą kontrole [art. 62 pr. bud.] – według znowelizowanej ustawy

6.4.Wytyczne  dot. logowania do systemu cyfrowego oraz prowadzenia i wpisów do elektronicznej KOB według nowego rozporządzenia – omówienie instrukcji:

– dla właściciela [lub zarządcy] obiektu w zakresie zakładania elektronicznej KOB;

– dla osoby prowadzącej elektroniczną KOB;

– dla osoby przeprowadzającej kontrolę stanu technicznego obiektu [art. 62 pr. bud.]

  1. Komentarze i interpretacje dotyczące zakładania i prowadzenia KOB

Studium przypadków – wyniki kontroli PINB- u, do stanu obecnego

7.1.Kto zakłada KOB i ją zamyka, kto dokonuje wpisów i w jakim zakresie; komu udostępnia się KOB – stan po nowemu. Kto i kiedy dokonuje wpisu do KOB i na jakiej podstawie?

7.2.Jak prowadzić KOB dla budynku a jak KOB dla budowli? Czy dla dwóch pawilonów połączonych łącznikiem założyć jedną KOB czy też założyć dwie KOB?

7.3.Czy brak pozwolenia na użytkowanie uniemożliwia założenie KOB? Czy dla obiektu przerobionego samowolnie można założyć  KOB?

7.4.Kto odpowiada za prowadzenie KOB, ten co dokonuje wpisu, czy też właściciel lub zarządca obiektu?

  1. Obowiązki zarządcy nieruchomości w świetle zmian Prawa budowlanego, w tym w zakresie prowadzenia KOB. Czy za naruszenie przepisów dot. KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?

Cena szkolenia:

320 zł. – brutto

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 160 zł. brutto

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – KOB oraz imię i nazwisko uczestnika/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: ON-LINE

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl

Wykładowca:

Mgr Eugenia Śleszyńska, autor wielu książek, w tym najnowszej Wydawnictwa Prawniczego Wolters Kluwer