Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przegląd umów

  • 15 czerwca 2023 r. 
  • godz 10:00 – 15:00
  • ON-LINE / KATOWICE

Umowa to formalna podstawa usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, według umowy jesteśmy rozliczani z wykonania usługi i w oparciu o umowę oczekujemy zapłaty należnego wynagrodzenia. Ewoluująca praktyka wykonywania usług pośrednictwa, różnorodność sytuacji zachodzących w relacjach z klientami powoduje, że ciągle aktualna jest dyskusja nad charakterem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i jej elementami istotnymi. Jaka powinna być umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, aby w zgodzie z prawem sprawiedliwie zabezpieczała interesy obu stron?

Program:
Podstawy problematyki umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zasada swobody zawierania umów a umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Granice swobody zawierania umów.

Cechy umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako umowa należytej staranności. Należyta staranność pośrednika.

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako umowa nazwana.

Konsensualność umowy pośrednictwa.

Odpłatność umowy pośrednictwa.

Umowa pośrednictwa a umowa zlecenia.

Umowa pośrednictwa a umowa agencyjna.

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Skutki niezachowania formy zastrzeżonej dla umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wykonywanie czynności odpowiadających czynnościom pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez zawartej umowy pośrednictwa – skutki.

Część wstępna umowy (komparycja).

Główka” umowy.

Nazwa umowy.

Określenie stron umowy. Zdolność do zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Określenie czasu zawarcia umowy. Czas wejścia w życie umowy.

Określenie miejsca zawarcia umowy.

Przykłady „główki” umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Preambuła – określenie okoliczności zawarcia i celu jej zawarcia. Przykłady preambuły.

Słownik pojęć używanych w umowie. Przykłady słownika.

Postanowienia istotne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Postanowienia istotne przedmiotowo (essentialia negotti). Przedmiot umowy.

Istota pośrednictwa. Opis sposobu spełnienia świadczenia przez pośrednika. Czynności pośredniczenia. Geneza i aktualne postrzeganie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przykłady zapisów umownych.

Wynagrodzenie. Wynagrodzenie warunkowe. Sposoby określenia wynagrodzenia w umowie pośrednictwa. Przykłady zapisów umownych.

Postanowienia istotne podmiotowo (accidentalia negotti). Kara umowna. Zaliczka. umowne prawo odstąpienia od umowy. Klauzula wyłączności. Przykłady zapisów.

Wyłączność pośredniczenia.

Charakter prawny wyłączności w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Konsekwencje naruszenia wyłączności. Abuzywności postanowień dot. wyłączności. Przykładowe postanowienia wyłączności.

Okres na jaki zostaje zawarta umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zdarzenia powodujące jej wygaśnięcie.

Postanowienia dodatkowe – postanowienia nieistotne przedmiotowo (naturalia negotti).

Miejsce wykonania umowy.

Inne stanowienia umowy uwzględniające przepisy prawa.

Elementy umowy uwzględniające przepisy ochrony konsumentów.

Elementy umowy uwzględniające przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Elementy umowy uwzględniające przepisy RODO.

Postanowienia końcowe umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Wskazanie formy przewidzianej dla modyfikacji umowy. Wskazanie formy dla przekazywania informacji o wykonywaniu umowy. Podanie ilości oryginalnych egzemplarzy umowy. Wymienienie załączników. Klauzule poufności. Omówienie pomyłek i skreśleń.

Podpis – praktyczne zasady podpisywania umów.

Kompletowanie dokumentacji dotyczącej zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i utrwalającej przebieg wykonywania usługi pośrednictwa dla potrzeb sporów z kontrahentami.

Błędy w umowach pośrednictwa.

Przykłady zapisów.

Przegląd umów pośrednictwa.

Przegląd umów dostarczonych przez uczestników warsztatów. Przedmiotem analizy będą wybrane postanowienia umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dostarczone mailowo do organizatora szkolenia. Prosimy o usunięcie z przesłanych wzorców umów oznaczeń firmowych, chcemy, aby dyskusja odbywała się na anonimowych wzorcach.

Nazwa firmy
Adres
Numer NIP
Wpisz nazwę szkolenia

Cena szkolenia:

300 zł. – brutto /za osobę/

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 150 zł. brutto /za osobę/

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – Umowy oraz imię i nazwisko uczestnika/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: ON-LINE

Wykładowca: Zbigniew Kubiński. Radca prawny. Pośrednik w obrocie nieruchomościami (dawna państwowa lic. nr 19) od 30 lat prowadzi Biuro Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi, Doradca Rynku Nieruchomości PTEiDRN, Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości – PTEiDRN, wiceprezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl