Nowe zasady przeglądów technicznych obiektów budowlanych, wzory protokołów kontroli i ich forma

Prawo, orzecznictwo, wskazówki

 • 22 listopada 2023 r. 
 • godz 9:00 – 13:30
 • ON-LINE

Zapraszamy na szkolenie:

 • Właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
 • osoby związane zawodowo i zainteresowane tematyką.

Program szczegółowy wykładu ON-LINE:

 1. Zmiana przepisów o kontrolach stanu technicznego obiektów budowlanych po zmianach Prawa budowlanego; nowe obowiązki osób przeprowadzających kontrolę [art. 62 pr. bud.]. Komentarz do zmian i wskazówki.
 2. Umowa o przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego w związku z art. 62 pr. bud. – wskazówki
  2.1. Istota umowy [umowa jako opracowanie techniczne], elementy przedmiotowo-istotne umowy, w tym gwarancja jakości, rękojmia za wady dzieła, warunki odbioru umowy. Inne elementy, forma protokołu i jego wzór.
  2.2. Metodyka kontroli okresowych, ocena stanu technicznego badanych elementów, opis nieprawidłowości, opis stwierdzonych zagrożeń, badania i ich wyniki, zalecenia pokontrolne, wskazówki dot. bezpiecznego użytkowania.
  2.3. Prawa i obowiązki stron umowy,
  2.4. Prawa osoby przeprowadzającej kontrole okresowe, w tym prawo do:
  – dostępu do obiektu, budynku, budowli, obiektu małej architektury,
  – dostępu do dokumentacji techniczno-budowlanej,
  – dostępu do KOB papierowej,
  – dostępu do KOB cyfrowej,
  – wpisu do KOB.
  2.5. Odbiór opracowanego protokołu kontroli; czy zleceniodawca może odmówić przyjęcia protokołu kontroli okresowej.
  2.6. Odpowiedzialność cywilna za nieterminowe wykonanie, za wady dzieła, za skutki nieprawidłowej oceny stanu technicznego.
 3. Zakres kontroli okresowych stanu technicznego obiektu oraz wzory protokołów kontroli.
  3.1. Kontrola roczna stanu technicznego i jej zakres, metodyka, termin przeprowadzenia.
  3.2. Kontrola dwa razy w roku obiektów wielkopowierzchniowych, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  3.3. Kontrola pięcioletnia stanu technicznego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  3.4. Kontrola każdorazowa bezpiecznego użytkowania obiektu [jego części], jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  3.5. Kontrola na zgłoszenie użytkownika budynku mieszkalnego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  3.6. Postać protokołu; czy protokół kontroli musi mieć postać papierową.

3.7.Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji – po nowemu według ustawy o charakterystyce energetycznej

4.Nowe przepisy dot. kontroli stanu technicznego przewodów kominowych od dnia 18 września 2023 r.

4.1.Wzór protokołu obowiązujący, forma elektroniczna obowiązująca pobrana z systemu CEEB

4.2.Obowiązkowy wpis kontroli takich przewodów do CEEB oraz do KOB

4.3.Jak pogodzić przepisy Prawa budowlanego i przepisy dot. CEEB?

 1. Warunki ogólne współdziałania władającego obiektem i osoby kontrolującej.
  5.1. Współdziałanie w związku z art. 70 pr. bud.
  – w toku kontroli w związku z art. 70 pr. bud.
  – po kontroli w związku z art. 70 pr. bud.
  5.2. Współdziałanie przy wpisie wyników kontroli do KOB [zasady i warunki współdziałania powinny być określone w umowie].
 2. Jak realizować prawo osoby kontrolującej stan techniczny obiektu [art. 62 pr. bud.] do wpisu wyników kontroli do KOB?
  6.1. Nowe prawo osoby kontrolującego dot. wpisu wyników kontroli do KOB.
  6.2. Instrukcja wpisu do KOB papierowej.
  6.3. Instrukcja wpisu do KOB cyfrowej, po zalogowaniu do tzw. węzła krajowego.
  6.4. Czy osoba prowadząca KOB może zastąpić w tym zakresie osobę kontrolującą?
 3. Czy kontrola okresowa stanu technicznego systemu p.poż. jest tym samym co przeglądy techniczne urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów.
  7.1. Kontrole okresowe stanu technicznego systemu oraz niezależnie przeglądy techniczne według instrukcji producenta.
  7.2. Kto dokonuje wpisu dot. przeglądów technicznych systemu do KOB, papierowej lub elektronicznej.
 4. Prowadzenie papierowej KOB – przy uwzględnieniu nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2023 r. , w tym rozporządzeń
  8.1. Przegląd zaleceń organów do prowadzenia starych KOB.
  8.2. Papierowa KOB po zmianie ustawy oraz przy uwzględnieniu nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia KOB.
  8.3. Okres przejściowy dla prowadzenia dotychczasowych KOB w formie papierowej.
 5. Sankcje karne i ich adresat. Czy za naruszenie przepisów dot. KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?
 1. Zmiana przepisów o kontrolach stanu technicznego obiektów budowlanych po zmianach Prawa budowlanego; nowe obowiązki osób przeprowadzających kontrolę [art. 62 pr. bud.]. Komentarz do zmian i wskazówki.
 2. Umowa o przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego w związku z art. 62 pr. bud. – wskazówki
  2.1. Istota umowy [umowa jako opracowanie techniczne], elementy przedmiotowo-istotne umowy, w tym gwarancja jakości, rękojmia za wady dzieła, warunki odbioru umowy. Inne elementy, forma protokołu i jego wzór.
  2.2. Metodyka kontroli okresowych, ocena stanu technicznego badanych elementów, opis nieprawidłowości, opis stwierdzonych zagrożeń, badania i ich wyniki, zalecenia pokontrolne, wskazówki dot. bezpiecznego użytkowania.
  2.3. Prawa i obowiązki stron umowy,
  2.4. Prawa osoby przeprowadzającej kontrole okresowe, w tym prawo do:
  – dostępu do obiektu, budynku, budowli, obiektu małej architektury,
  – dostępu do dokumentacji techniczno-budowlanej,
  – dostępu do KOB papierowej,
  – dostępu do KOB cyfrowej,
  – wpisu do KOB.
  2.5. Odbiór opracowanego protokołu kontroli; czy zleceniodawca może odmówić przyjęcia protokołu kontroli okresowej.
  2.6. Odpowiedzialność cywilna za nieterminowe wykonanie, za wady dzieła, za skutki nieprawidłowej oceny stanu technicznego.
 3. Zakres kontroli okresowych stanu technicznego obiektu oraz wzory protokołów kontroli.
  3.1. Kontrola roczna stanu technicznego i jej zakres, metodyka, termin przeprowadzenia.
  3.2. Kontrola dwa razy w roku obiektów wielkopowierzchniowych, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  3.3. Kontrola pięcioletnia stanu technicznego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  3.4. Kontrola każdorazowa bezpiecznego użytkowania obiektu [jego części], jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  3.5. Kontrola na zgłoszenie użytkownika budynku mieszkalnego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  3.6. Postać protokołu; czy protokół kontroli musi mieć postać papierową.

3.7.Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji – po nowemu według ustawy o charakterystyce energetycznej

4.Nowe przepisy dot. kontroli stanu technicznego przewodów kominowych od dnia 18 września 2023 r.

4.1.Wzór protokołu obowiązujący, forma elektroniczna obowiązująca pobrana z systemu CEEB

4.2.Obowiązkowy wpis kontroli takich przewodów do CEEB oraz do KOB

4.3.Jak pogodzić przepisy Prawa budowlanego i przepisy dot. CEEB?

 1. Warunki ogólne współdziałania władającego obiektem i osoby kontrolującej.
  5.1. Współdziałanie w związku z art. 70 pr. bud.
  – w toku kontroli w związku z art. 70 pr. bud.
  – po kontroli w związku z art. 70 pr. bud.
  5.2. Współdziałanie przy wpisie wyników kontroli do KOB [zasady i warunki współdziałania powinny być określone w umowie].
 2. Jak realizować prawo osoby kontrolującej stan techniczny obiektu [art. 62 pr. bud.] do wpisu wyników kontroli do KOB?
  6.1. Nowe prawo osoby kontrolującego dot. wpisu wyników kontroli do KOB.
  6.2. Instrukcja wpisu do KOB papierowej.
  6.3. Instrukcja wpisu do KOB cyfrowej, po zalogowaniu do tzw. węzła krajowego.
  6.4. Czy osoba prowadząca KOB może zastąpić w tym zakresie osobę kontrolującą?
 3. Czy kontrola okresowa stanu technicznego systemu p.poż. jest tym samym co przeglądy techniczne urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów.
  7.1. Kontrole okresowe stanu technicznego systemu oraz niezależnie przeglądy techniczne według instrukcji producenta.
  7.2. Kto dokonuje wpisu dot. przeglądów technicznych systemu do KOB, papierowej lub elektronicznej.
 4. Prowadzenie papierowej KOB – przy uwzględnieniu nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2023 r. , w tym rozporządzeń
  8.1. Przegląd zaleceń organów do prowadzenia starych KOB.
  8.2. Papierowa KOB po zmianie ustawy oraz przy uwzględnieniu nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia KOB.
  8.3. Okres przejściowy dla prowadzenia dotychczasowych KOB w formie papierowej.
 5. Sankcje karne i ich adresat. Czy za naruszenie przepisów dot. KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?
 1. Zmiana przepisów o kontrolach stanu technicznego obiektów budowlanych po zmianach Prawa budowlanego; nowe obowiązki osób przeprowadzających kontrolę [art. 62 pr. bud.]. Komentarz do zmian i wskazówki.
 2. Umowa o przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego w związku z art. 62 pr. bud. – wskazówki
  2.1. Istota umowy [umowa jako opracowanie techniczne], elementy przedmiotowo-istotne umowy, w tym gwarancja jakości, rękojmia za wady dzieła, warunki odbioru umowy. Inne elementy, forma protokołu i jego wzór.
  2.2. Metodyka kontroli okresowych, ocena stanu technicznego badanych elementów, opis nieprawidłowości, opis stwierdzonych zagrożeń, badania i ich wyniki, zalecenia pokontrolne, wskazówki dot. bezpiecznego użytkowania.
  2.3. Prawa i obowiązki stron umowy,
  2.4. Prawa osoby przeprowadzającej kontrole okresowe, w tym prawo do:
  – dostępu do obiektu, budynku, budowli, obiektu małej architektury,
  – dostępu do dokumentacji techniczno-budowlanej,
  – dostępu do KOB papierowej,
  – dostępu do KOB cyfrowej,
  – wpisu do KOB.
  2.5. Odbiór opracowanego protokołu kontroli; czy zleceniodawca może odmówić przyjęcia protokołu kontroli okresowej.
  2.6. Odpowiedzialność cywilna za nieterminowe wykonanie, za wady dzieła, za skutki nieprawidłowej oceny stanu technicznego.
 3. Zakres kontroli okresowych stanu technicznego obiektu oraz wzory protokołów kontroli.
  3.1. Kontrola roczna stanu technicznego i jej zakres, metodyka, termin przeprowadzenia.
  3.2. Kontrola dwa razy w roku obiektów wielkopowierzchniowych, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  3.3. Kontrola pięcioletnia stanu technicznego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  3.4. Kontrola każdorazowa bezpiecznego użytkowania obiektu [jego części], jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  3.5. Kontrola na zgłoszenie użytkownika budynku mieszkalnego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  3.6. Postać protokołu; czy protokół kontroli musi mieć postać papierową.

3.7.Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji – po nowemu według ustawy o charakterystyce energetycznej

4.Nowe przepisy dot. kontroli stanu technicznego przewodów kominowych od dnia 18 września 2023 r.

4.1.Wzór protokołu obowiązujący, forma elektroniczna obowiązująca pobrana z systemu CEEB

4.2.Obowiązkowy wpis kontroli takich przewodów do CEEB oraz do KOB

4.3.Jak pogodzić przepisy Prawa budowlanego i przepisy dot. CEEB?

 1. Warunki ogólne współdziałania władającego obiektem i osoby kontrolującej.
  5.1. Współdziałanie w związku z art. 70 pr. bud.
  – w toku kontroli w związku z art. 70 pr. bud.
  – po kontroli w związku z art. 70 pr. bud.
  5.2. Współdziałanie przy wpisie wyników kontroli do KOB [zasady i warunki współdziałania powinny być określone w umowie].
 2. Jak realizować prawo osoby kontrolującej stan techniczny obiektu [art. 62 pr. bud.] do wpisu wyników kontroli do KOB?
  6.1. Nowe prawo osoby kontrolującego dot. wpisu wyników kontroli do KOB.
  6.2. Instrukcja wpisu do KOB papierowej.
  6.3. Instrukcja wpisu do KOB cyfrowej, po zalogowaniu do tzw. węzła krajowego.
  6.4. Czy osoba prowadząca KOB może zastąpić w tym zakresie osobę kontrolującą?
 3. Czy kontrola okresowa stanu technicznego systemu p.poż. jest tym samym co przeglądy techniczne urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów.
  7.1. Kontrole okresowe stanu technicznego systemu oraz niezależnie przeglądy techniczne według instrukcji producenta.
  7.2. Kto dokonuje wpisu dot. przeglądów technicznych systemu do KOB, papierowej lub elektronicznej.
 4. Prowadzenie papierowej KOB – przy uwzględnieniu nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2023 r. , w tym rozporządzeń
  8.1. Przegląd zaleceń organów do prowadzenia starych KOB.
  8.2. Papierowa KOB po zmianie ustawy oraz przy uwzględnieniu nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia KOB.
  8.3. Okres przejściowy dla prowadzenia dotychczasowych KOB w formie papierowej.
 5. Sankcje karne i ich adresat. Czy za naruszenie przepisów dot. KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?

Cena szkolenia:

420 zł. – brutto

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 210 zł. brutto

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – Elektromobilność/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: ON-LINE na platformie ZOOM

Nazwa firmy
Adres
Numer NIP
Wpisz nazwę szkolenia

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl

Wykładowca:

Mgr Eugenia Śleszyńska, autor wielu książek, w tym najnowszej Wydawnictwa Prawniczego Wolters Kluwer