Nowe obowiązki w prowadzeniu dokumentacji technicznej obiektu budowlanego, w tym książek KOB, po zmianie prawa – 2023

  • 5 grudnia 2023 r. 
  • godz 9:00 – 13:30
  • ON-LINE

Zapraszamy na szkolenie:

  • Właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
  • osoby związane zawodowo i zainteresowane tematyką.

Program szczegółowy wykładu ON-LINE

1.Cyfryzacja w budownictwie po zmianach przepisów Prawa budowlanego

2.Nowe przepisy i nowe obowiązki po zmianie Prawa budowlanego oraz nowe obowiązki osób przeprowadzających kontrolę [art. 62 pr. bud.]. Komentarz do zmian.

3.Nowe przepisy i nowe obowiązki po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej obiektów; wpisy o nich do KOB – po zmianie dwóch ustaw.

3.1.Przeglądy techniczne i konserwacja systemu ochrony przeciwpożarowej według instrukcji producenta – zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej
3.2.Nowe obowiązki dot. wpisu przeglądów technicznych i konserwacji ww. systemu do KOB, papierowej lub elektronicznej.

4.Prowadzenie papierowej KOB – przy uwzględnieniu nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2023 r., w tym rozporządzenia wykonawczego

4.1.Przegląd zaleceń organów do prowadzenia dotychczasowych KOB

4.2.Papierowa KOB po zmianie ustawy oraz przy uwzględnieniu nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia KOB

4.3.Okres przejściowy dla prowadzenia dotychczasowych KOB w formie papierowej

5.Prowadzenie elektronicznej KOB w systemie c – KOB – według nowych przepisów Prawa budowlanego i nowego rozporządzenia – wskazówki metodyczne

5.1.Zasady zakładania i wpisów do c-KOB według znowelizowanej ustawy

5.2.Zasady dokonywania wpisów do c-KOB przez osobę prowadzącą; podstawa prawna prowadzenia książki i obowiązki tej osoby – według znowelizowanej ustawy

5.3.Zasady dokonywania wpisów przez osobę przeprowadzającą kontrole [art. 62 pr. bud.] – według znowelizowanej ustawy

5.4.Wytyczne  dot. logowania do systemu cyfrowego oraz prowadzenia i wpisów do elektronicznej KOB według nowego rozporządzenia

6. Komentarze i interpretacje dotyczące zakładania i prowadzenia KOB – studium przypadków – wyniki kontroli PINB- u, do stanu obecnego

6.1.Kto zakłada KOB i ją zamyka, kto dokonuje wpisów i w jakim zakresie; komu udostępnia się KOB – stan po nowemu. Kto i kiedy dokonuje wpisu do KOB i na jakiej podstawie?

6.2.Jak prowadzić KOB dla budynku a jak KOB dla budowli? Czy dla dwóch pawilonów połączonych łącznikiem założyć jedną KOB czy też założyć dwie KOB? 

6.3.Czy brak pozwolenia na użytkowanie uniemożliwia założenie KOB? Czy dla obiektu przerobionego samowolnie można założyć  KOB?

6.4.Kto odpowiada za prowadzenie KOB, ten co dokonuje wpisu, czy też właściciel lub zarządca obiektu?

7.Charakterystyka energetyczna budynku jako element dokumentacji budynku.

7.1.Świadectwo charakterystyki energetycznej i standardy metodologiczne jego opracowania według prawa

7.2.Omówienie nowych przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej wraz z przepisami przejściowymi

7.3.Zmiany przepisów o formie dokumentacji systemu ogrzewania i klimatyzacji

8. Obowiązki zarządcy nieruchomości w świetle zmian Prawa budowlanego, w tym w zakresie prowadzenia KOB. Czy za naruszenie przepisów dot. KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?

Cena szkolenia:

290 zł. – brutto

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 180 zł. brutto

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – Elektromobilność/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: ON-LINE na platformie ZOOM

Nazwa firmy
Adres
Numer NIP
Wpisz nazwę szkolenia

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl

Wykładowca:

Mgr Eugenia Śleszyńska, autor wielu książek, w tym najnowszej Wydawnictwa Prawniczego Wolters Kluwer