Przeglądy techniczne obiektów budowlanych po nowemu oraz nowe zasady prowadzenia książek KOB papierowych i cyfrowych po zmianie prawa

 • 13 marca 2024 r. 
 • godz 9:00 – 13:30
 • ON-LINE

Zapraszamy na szkolenie:

 • Właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
 • osoby związane zawodowo i zainteresowane tematyką.

Program szczegółowy wykładu ON-LINE

 1. Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych i ich części po zmianie Prawa budowlanego i i innych ustaw
  1.1. Nowelizacja przepisów o kontrolach stanu technicznego, wzory protokołów kontroli, po zmianie od dnia 1 stycznia 2023 r.
  1.2. Wzory i forma protokołów systemu ogrzewania i klimatyzacji i ich forma, nowelizacja od dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz wpisy do ewidencji
  1.3. Wzory i forma protokołów przewodów kominowych oraz wpisy wyników kontroli do ewidencji CEEB, nowelizacja od dnia 18 września 2023 r.
  1.4. Treść protokołu kontroli stanu technicznego według art. 62a pr. bud.2. Przeglądy techniczne instalacji i urządzeń szczególnych; czy obowiązuje w tym zakresie art. 62 pr. bud?
  2.1. Czy przedmiotem przeglądów i kontroli stanu technicznego powinny być punkty ładowania i stacje ładowania zamontowane w budynkach?
  2.2. Czy przedmiotem przeglądów i kontroli stanu technicznego powinny być instalacje i urządzenia fotowoltaiczne na budynkach lub w ich otoczeniu?
  2.3. Czy przedmiotem przeglądów i kontroli stanu technicznego powinny być instalacje i urządzenia systemu ochrony przeciwpożarowej budynków?3. Umowa o przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego budynku i jego części po zmianie art. 62 i art. 62a pr. bud.
  3.1. Osoby kontrolujące stan techniczny oraz istota umów z nimi zawieranych [umowa jako opracowanie techniczne], elementy przedmiotowo-istotne umowy, w tym gwarancja jakości, rękojmia za wady dzieła, warunki odbioru umowy.
  3.2. Metodyka kontroli okresowych, ocena stanu technicznego badanych elementów, opis nieprawidłowości, opis stwierdzonych zagrożeń, badania i ich wyniki, zalecenia pokontrolne, wskazówki dot. bezpiecznego użytkowania.
  3.3. Prawa i obowiązki osoby przeprowadzającej kontrole stanu technicznego obiektu
 2. Przedmiot i zakres kontroli stanu technicznego obiektu [art. 62 pr. bud.] oraz wzory protokołów kontroli.
  4.1. Kontrola roczna stanu technicznego i jej zakres, metodyka, termin przeprowadzenia. Wzór protokołu
  4.2. Kontrola dwa razy w roku obiektów wielkopowierzchniowych, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  4.3. Kontrola pięcioletnia stanu technicznego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  4.4. Kontrola każdorazowa bezpiecznego użytkowania obiektu [jego części], jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  4.5. Kontrola na zgłoszenie użytkownika budynku mieszkalnego, jej zakres i metodyka, termin przeprowadzenia, wzór protokołu.
  4.6. Czy protokół kontroli ma mieć formę papierową czy postać elektroniczną?
  4.7. Postać protokołu kontroli stanu przewodów kominowych [nowe przepisy od dnia 18 września 2023 r.]. Czy przedmiotem zlecenia kominiarzowi powinna być przeprowadzenie inwentaryzacji przewodów kominowych lub dokonanie inwentaryzacji źródeł ciepła?5. Współdziałanie osoby kontrolującej stan techniczny z władającym obiektem
  5.1. Współdziałanie stron umowy w związku z art. 70 pr. bud.
  5.2. Współdziałanie przy wpisie wyników kontroli do książki KOB papierowej lub do cyfrowej c-KOB [warunki współdziałania stron powinny być określone w umowie].6. Wpisy do KOB, papierowej i cyfrowej oraz do CEEB
  6.1. Nowy obowiązek osoby kontrolującej stan techniczny dot. wpisu wyników kontroli stanu technicznego do KOB, papierowej lub cyfrowej.
  6.2. Instrukcja wpisu do KOB papierowej.
  6.3. Instrukcja wpisu do KOB cyfrowej, po zalogowaniu do tzw. węzła krajowego.
  6.4. Czy osoba prowadząca KOB może zastąpić w tym zakresie osobę kontrolującą?
  6.5. Jak realizować obowiązek kontrolującego stan techniczny przewodów kominowych wpisy wyników kontroli do ewidencji CEEB?7. Czy Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji i urządzeń systemu p.poż. jest tym samym co przeglądy techniczne urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów.

  8. Prowadzenie papierowej KOB – przy uwzględnieniu nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2023 r. Przejście z papierowej do cyfrowej KOB
  8.1. Przegląd zaleceń organów do prowadzenia starych KOB.
  8.2. Papierowa KOB po zmianie ustawy oraz przy uwzględnieniu nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia KOB.
  8.3. Okres przejściowy dla prowadzenia dotychczasowych KOB w formie papierowej.9. Prowadzenie elektronicznej KOB w systemie cyfrowym – według nowych przepisów Prawa budowlanego i nowego rozporządzenia – wskazówki metodyczne.10. Umowa z osobą fizyczną o prowadzenie książki KOB oraz pełnomocnictwo do jej prowadzenia; jak zlecić prowadzenie KOB i jak udzielić pracownikowi lub zleceniobiorcy pełnomocnictwa do prowadzenia KOB w imieniu władającego.11. Sankcje karne i ich adresat. Czy za naruszenie przepisów dot. KOB może być ukarany zarządca nieruchomości?

Cena szkolenia:

320 zł. – brutto

dla członków Śląskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – 210 zł. brutto

Wpłatę należy dokonać na konto ŚSRN nr 82109020080000000152564098  / z dopiskiem – Przychody i koszty/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia po zakończeniu zajęć.

Miejsce szkolenia: ON-LINE na platformie ZOOM

Nazwa firmy
Adres
Numer NIP
Wpisz nazwę szkolenia

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
tel. kom. 502 – 660 – 992     
e-mail: biuro@ssrn.pl

Wykładowca:

Mgr Eugenia Śleszyńska, autor wielu książek, w tym najnowszej Wydawnictwa Prawniczego Wolters Kluwer